لاغری شکم بعد از زایمان زایمان برای بانوان توام است است با اضافه وزن، از این روست که به محض احساس وزن گیری انجام برخی کارها بعد از ایمان مثل گرفتن رژیم و انجام تمرینات ورزشی و یا...